Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Vet du hva BYA betyr?

BRA, BTA og BYA er viktige forkortelser i forbindelse med bolighandel. Men ikke alle vet hva de betyr.

Det kan være vanskelige ord og forkortelser i forbindelse med boligsalg, uansett beliggenhet.

Boligannonser, prospekter og tilstandsrapporter inneholder en rekke ord og forkortelser som mange ikke kjenner betydningen av.
I en undersøkelse YouGov har utført for NITO Takst, svarer for eksempel 31 prosent at de ikke vet hva en festetomt er.

– Noen boligkjøpere synes kanskje det er flaut at de ikke vet hva enkelte ord og uttykk betyr og lar være å spørre megler eller takstmann. Men det er bedre å stille et ”dumt” spørsmål enn å være usikker på hva man faktisk kjøper. I de fleste tilfeller er det flere som lurer på det samme som deg selv, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

Hvis man kjøper en festetomt og tror man blir eier av tomten, vil man fort oppdage at det har vært et dårlig kjøp. Festetomt vil si at man betaler en årlig leie til den som eier tomten som boligen eller hytta står på.

– Min erfaring er heldigvis at de fleste som kjøper bolig finner ut hva de ukjente ordene betyr før kjøpsprosessen starter, sier Fuglesang.

Han er utdannet både som takstmann og eiendomsmegler og har møtt mange boligkjøpere opp gjennom årene

– Skal man kjøpe en bolig eller hytte, bør man finkjemme teksten i prospektet og boligsalgsrapporten og spørre dersom det er noe man ikke forstår.

Ulikt areal

I NITO-undersøkelsen svarer 52 prosent at de ikke vet hva BRA står for, 66 prosent vet ikke hva BTA er og hele 87 prosent vet ikke vet hva BYA betyr.

– BRA står for bruksareal, det vil si summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. BTA står for bruttoareal, og vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen. Gulvareal under vegghøyde på 1,90 regnes ikke med, sier Fuglesang.

Spesielt forkortelsen BYA er mange usikre på.
BYA står for bebygd areal, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal.

– Av ordene som folk flest vet betydningen av, kommer primærrom, solgt som den er, energimerking, primærbolig og sekundærbolig høyt opp på listen. Disse betegnelsene er nok mer selvforklarende, sier Fuglesang.

Han mener spørreundersøkelsen bør være en vekker for alle som jobber med eiendom.

– Bruker vi faguttrykk, bør vi huske på å forklare hva de betyr. Det er vår jobb å sørge for at begge parter i en bolighandel forstår innholdet i dokumentene, sier Espen Fuglesang.

SPØRREUNDERSØKELSEN
Vet du hva du hva disse ordene/forkortelsene betyr i forbindelse med bolighandel?

BRA. Nei: 52 %
BRA står for bruksareal, det vil si summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene.

BTA. Nei: 66 %
BTA står for bruttoareal, det vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen.

BYA. Nei: 87 %
BYA står for bebygd areal, ofte omtalt som bygningens fotavtrykk, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal.

Legalpant. Nei: 86 %
Legalpant vil si at en panterettighet gis med hjemmel direkte i lov uten at det er en forutgående avtale om pant eller at det er tatt pant ved utleggsforretning. En kommune har for eksempel legalpant i fast eiendom for avfallsgebyr, feieavgift og årsgebyr for vann og kloakk.

Primærrom. Nei: 23 %
Primærrom vil si rom for kort eller langt opphold i en bolig. Kjøkken, stue, soverom, bad, vaskerom, entré og arbeidsrom, i tillegg til trapp mellom p-romme regnes som primærrom.

Solgt som den er. Nei: 16 %
Solgt som den er innebærer at selgeren fraskriver seg noe ansvar, men ikke alt. Det er ikke mulig for en profesjonell selger å kvitte seg med enhver risiko og ansvar knyttet til et salg.

Husk å spørre på visning.

Konsesjon/odel. Nei: 34 %
Konsesjon/odel vil si at det er boplikt i fem år ved erverv av jord- og skogbrukseiendommer med et totalareal på over 100 dekar, eller der mer enn 25 dekar er fulldyrket.

Energimerking. Nei: 23 %
Energimerking gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer bygningen eller boligen trenger per kvadratmeter for normal bruk. Energimerking er blitt obligatorisk for alle boliger og hytter som skal selges eller leies ut, og som er minst 50 kvadratmeter store.

Festetomt. Nei: 31 %
Festetomt er en del av en landeiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie.

Eierseksjon. Nei: 49 %
Eierseksjon er betegnelsen på en leilighet eller et lokale der eieren har enerett til å bruke selve leiligheten/lokalet, men der hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere.

Primærbolig. Nei: 20 %
Primærbolig er boligen hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang.

Sekundærbolig. Nei: 25 %
Sekundærbolig vil si andre boliger, som kommer i tillegg til primærboligen, men som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom.

Tekst: Newswire Foto:Newswire / iStockphoto (Kilde: YouGov/NITO Takst)

 


reklame